ระบบการลงคะแนนเลือกตั้ง
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2560


นายอดิศร วงศ์คงเดช
รายชื่อผู้ที่ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว
ประวัติการศึกษา
1. ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2530)
2. ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2541)
3. ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) Ph.D. (Public Health) (พ.ศ. 2558)

ประวัติการทำงาน
1. นักวิชาการสุขาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปี 2530 – 2532
2. นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2533 - 2558
3. อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2558 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งปัจจุบัน
รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ทำงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทร. 043 754353

ที่อยู่
273 หมู่ 2 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

สถานที่ติดต่อ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบล ขามเรียง อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทร. 043 754353 โทรศัพท์มือถือ 089 7111202 e-mail: adisorn.w@msu.ac.th

ผลงาน
1. การศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการทำงานร่วมกับชุมชน
2. คณะทำงานเอกสารวิชาการ เรื่อง สิทธิ หน้าที่ พลเมือง : ระบบสุขภาพภาค
4. คณะทำงานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ปีพุทธศักราช 2550
5. คณะบรรณาธิการ เรื่อง “ปลุกพลังชุมชนด้วยแผนที่สุขภาพ”
6. ผู้เขียนร่วมเอกสารวิชาการ เรื่อง “เส้นทางสู่ความสำเร็จ การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ รพ.สต.”
7. ผู้เขียนเอกสารวิชาการ เรื่อง "การเป็นวิทยากรแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์"
8. คณะผู้จัดทำแนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดี เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน ปี 2557
9. วิทยากรกลาง หลักสูตร การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map: SRM) และ หลักสูตร ค่ากลาง (Norm) และการบูรณาการ ของมูลนิธิแสงสิทธิการ (เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) ของ นพ.อมร นนทสุต
10. เป็นคณะทำงานหลักสูตร Training Curriculum for Strategic Route Map ของ Institute for Primary Health Care Innovation ภายใต้การสนับสนุนของ The World Health Organization for South-East Asia Regional Office โดยรับผิดชอบการสร้างหลักสูตรในส่วน Module: Refresher

ประสบการณ์และผลงานในสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. แต่งเพลงเชียร์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชื่อเพลง “เส้นทางชมพู” ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงหลักของการประชุมเชียร์ จนถึงปัจจุบัน
2. แต่งเพลงเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ของกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่า ได้แก่ “จะมีอีกไหม” และ “บ้านสีชมพู รั้วสีอิฐ
3. ทำหน้าที่ตำแหน่งกรรมการในชมรมศิษย์เก่า และ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทำงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า และ จดทะเบียนเป็นสมาคมศิษย์เก่า จนถึงปัจจุบัน
4. ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและสถาบัน
ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
* หมายเหตุ : 1. ลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่วันที่ 4-10 ธันวาคม 2560
2. เลือกติ้กช่องรับรอง หรือ ไม่รับรอง
3.ข้อมูลผู้ลงคะแนนหากตรวจพบว่าไม่ถูกต้อง กรรมการจะพิจารณาตัดออก/ไม่นับคะแนน

รายชื่อผู้ที่ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว