ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  นาย  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 404346-9
ชื่อ-นามสกุล : รัฐพล ไกรกลาง
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : รัฐพล ไกรกลาง
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 18
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : ภาควิชาโภชนศาสตร์
ประเภทธุรกิจ : สถานศึกษาในกำกับของรัฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top