ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  แอ๊ด  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 295041-7
ชื่อ-นามสกุล : สุธีราพร นิมิตกุลไพบูลย์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ตันติวิทยมาศ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 7
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 180/3 ซ.พิบูลย์วัฒนา 34 ตำบล สามเสนใน อำเภอ เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 022716000 ต่อ 6145
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ที่ทำงาน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top