ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ถือ  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 245005-6
ชื่อ-นามสกุล : นาถือ มะโนขันธุ์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : นาถือ มะโนขันธุ์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 2
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน : ถนนวิวิธสุรการ ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 042611430
Fax : 043611430
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ที่ทำงาน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top