ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ตุ้ม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 305017-4
ชื่อ-นามสกุล : พรทิพย์ เย็นใจ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : พรทิพย์ พิมพ์ทอง
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 8
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทธุรกิจ : สถานศึกษา
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038-102740
Fax : 038-393253
เว็บไซด์ : http://www.ph.buu.ac.th
ที่จัดส่งเอกสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จงชลบุรี 20131
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top