ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  พร  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 335042-0
ชื่อ-นามสกุล : สุทธิบาก
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ศมณพร สุทธิบาก
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 11
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทธุรกิจ : การศึกษา
ตำแหน่ง : รักษาการรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่อยู่ที่ทำงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 59/7 ม.1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง ตำบล เชียงเครือ อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 042725023
Fax : 042725034
เว็บไซด์ : http://fph.csc.ku.ac.th/
ที่จัดส่งเอกสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59/7 ม.1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top