ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  กุ้ง  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 265009-0
ชื่อ-นามสกุล : ปิยวรรณ กุลโภคิน
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ปิยวรรณ เจียรจำนงค์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 4
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 025904180
Fax : 025904188
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top