ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เต้น  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 4431100756
ชื่อ-นามสกุล : ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 22
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : ม.อุบลราชธานี
ประเภทธุรกิจ : การศึกษา
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ตำบล เมืองศรีไค อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ที่ทำงาน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top