ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  จิ๊กจ๋อม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 513110060-6
ชื่อ-นามสกุล : พรรณิภา สุพรหมอินทร์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : พรรณิภา สุพรมอินทร์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 29
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : ค้าภายในจังหวัดเลย
ประเภทธุรกิจ : -
ตำแหน่ง : -
ที่อยู่ที่ทำงาน : - ตำบล เมือง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : -
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : -
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top