ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เป้า  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 275017-9
ชื่อ-นามสกุล : ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ปิยธิดา ศรีรักษา
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 5
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบล อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top